japanese literature

in english

search japanese books translated into english:

The poetry of postwar Japan

Poems.

notes: Contents: Hadaka no gengo : the naked language of postwar Japanese poetry by Roy Andrew Miller, Saga Nobuyuki, Ono Tosaburo, Hasegawa Shiro, Sugawara Katsumi, Ishihara Yoshiro, Anzai Hitoshi, So Sakon, Takiguchi Masako, Nakagiri Masao, Ishigaki Rin, Ayukawa Nobuo, Sekine Hiroshi, Tamura Ryuichi, Yoshimoto Takaaki, Yamamoto Taro, Ibaragi Noriko, Yoshino Hiroshi, Kuroda Kio, Kijima Hajime, Hasegawa Ryusei, Fukui Hisako, Ooka Makota, Tanikawa Shuntaro, Yasumizu Toshikazu, Shiraishi Kazuko, Kora Rumiko, Iwata Hiroshi, Miki Taku, Tomioka Taeko, Osada Hiroshi, Gozo Yoshimasu.
genre: Poetry
ISBN: 9780877450559
OCLC number: 1504796
publisher: University of Iowa Press
publication place: Iowa City
english publication date: 1975
document type: Book
description: xlix, 267 p. ; 23 cm.
related: Iowa Translations